Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59296
Title: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới góp phần nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay
Authors: Nguyễn, Văn Thanh
Keywords: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bình đẳng giới
Góp phần nâng cao vị trí
Vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày nay
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.3-5
Abstract: Cách đây 50 năm, trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một bản Di chúc lịch sử. Trong đó, Người không quên nhắc tới phụ nữ Việt Nam... “Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ" .
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59296
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.