Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59297
Title: Đường lối đối ngoại của Đảng từ năm 1996 đến năm 2006
Authors: Trần, Quốc Việt
Keywords: Chủ trương của Đảng
Đường lối đối ngoại
Giai đoạn 1996-2006
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.57-62
Abstract: Đại hội VIII (6-1996) của Đảng xác định bước chuyển giai đoạn xây dựng và phát triển của đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH với nhiệm vụ bao trùm là "đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Trên lĩnh vực đối ngoại, Đảng đã có những điều chỉnh quan trọng nhằm đưa đất nước vượt qua thách thức chuyển sang thời kỳ mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập ngày càng sâu rộng vào thế giới. Với những chủ trương lớn qua các kỳ Đại hội VIII (1996), IX (2001), X (2006) của Đảng, quan hệ quốc tế của Việt Nam đã có những bước chuyển căn bản: từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế cũng như trong khu vực; tham gia vào hầu hết các diễn đàn quốc tế với tư cách là thành viên tích cực và bình đẳng; mở rộng quan hệ với các nước lớn, các vùng lãnh thổ trên thế giới, tạo môi trường hòa bình và ổn định cho sự phát triển của đất nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59297
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.