Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59299
Nhan đề: Đình chỉ và tạm đình chỉ việc giải quyết khiếu nại
Tác giả: Trần, Văn Long
Từ khoá: Đình chỉ và tạm đình chỉ
Giải quyết khiếu nại
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.9-12
Tóm tắt: Đình chỉ, tạm đinh chỉ giải quyết vụ việc khiếu nại là một yêu cầu từ thực tiễn giải quyết các vụ việc khiếu nại. Đây là một vấn đề mới, tuy nhiên những nội dung có liên quan đã được tiếp cận và quy định trong pháp luật về khiếu nại. Để chế định vấn đề này, cần thiết nghiên cứu toàn diện về cách tiếp cận giải quyết các khiếu nại hiện nay, nghiên cứu so sánh với các quy trình tố tụng trong giải quyết các vụ án hình sự, dân sự... Trên cơ sở đó kết hợp với những đánh giá, tổng kết thực tiễn để thấy rõ những bất cập từ việc thiếu vắng các quy định về đình chỉ, tạm đình chỉ trong giải quyết khiếu nại, dẫn đến khó khăn trong giải quyết các vụ việc, không giải quyết triệt để các vụ việc, làm phát sinh các vụ việc khiếu nại vượt cấp, kéo dài, không bảo vệ được quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59299
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.64 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.