Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/593
Title: Phát triển khu đô thị Trung tâm Bắc sông Hồng thực trạng và thách thức
Authors: Đào, Ngọc Nghiêm
Keywords: Phía bắc sông Hồng
Quy hoạch đô thị
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 214 .- Tr.26-29
Abstract: Trong quá trình phát triển Thủ đô Hà Nội kể từ thời kỳ phong kiến, Pháp thuộc và sau Cách mạng tháng Tám, khu vực Bắc sông Hồng luôn được gắn kết với đô thị trung tâm và là yếu tố không thể thiếu trong tạo lập cấu trúc đô thị Hà Nội. Tùy thuộc từng giai đoạn phát triển, mối quan hệ của vùng với yêu cầu hội nhập quốc tế và khu vực Bắc sông Hồng được xác định chức năng và vai trò cụ thể đặc thù. Bởi vậy xác định vị thế khu vực Bắc sông Hồng phải từ cách tiếp cận động, linh hoạt.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/593
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.35 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.245.48


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.