Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59306
Title: Phát huy Chủ nghĩa dân tộc chân chính tạo động lực cho phát triển đất nước
Authors: Bùi, Thị Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Thu Huyền
Keywords: Chủ nghĩa dân tộc chân chính
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.80-84
Abstract: Chủ nghĩa dân tộc (nationalism) được hiểu là "hệ tư tưởng chính trị và biểu hiện tâm lý đòi hỏi quyền lợi độc lập, tự chủ và phát triển của cộng đồng quốc gia dân tộc"¹. Trong xã hội có giai cấp, chủ nghĩa dân tộc cũng mang tính giai cấp và bao giờ cũng phụ thuộc vào lập trường, quan điểm của giai cấp thống trị dân tộc. Chủ nghĩa dân tộc² được biểu hiện theo hai xu hướng: chủ nghĩa dân tộc chân chính và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Song chỉ có chủ nghĩa dân tộc chân chính với bản chất của chủ nghĩa dân tộc thực chất là tinh thần dân tộc và chủ nghĩa yêu nước của mỗi một quốc gia-dân tộc, của mỗi cộng đồng người trong một quốc gia-dân tộc, của mỗi một cá nhân với tư cách là công dân của quốc gia-dân tộc mới là động lực lớn cần được giữ gìn, khơi dậy, phát huy.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59306
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.