Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5930
Title: Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và quyền được học tập trong môi trường an toàn
Authors: Ngô, Hữu Phước
Keywords: Giáo dục
Quyền con người
Quyền được học tập trong môi trường an toàn
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.29-33
Abstract: Bài viết phân tích, làm sáng tỏ khái niệm và nội hàm của “quyền được học tập trong môi trường an toàn” để làm luận cứ cho việc đề xuất bổ sung Điều 85a “Quyền được học tập trong môi trường an toàn” vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2005.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5930
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.