Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59312
Title: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật
Authors: Đặng, Thị Kim Ngân
Keywords: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.37-39
Abstract: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng. Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59312
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.