Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59312
Nhan đề: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật
Tác giả: Đặng, Thị Kim Ngân
Từ khoá: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 03 .- Tr.37-39
Tóm tắt: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tham gia công tác xây dựng pháp luật được khẳng định trong nhiều văn kiện của Đảng. Gần đây nhất, trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã khẳng định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, vận động đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân; đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chương trình kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh vào cuộc sống, góp phần xây dựng sự đồng thuận trong xã hội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59312
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.67 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.