Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59327
Title: Kinh tế chia sẻ ở Philippines: Thực trạng và thách thức
Authors: Nguyễn, Thị Hồng Nga
Trần, Thị Cẩm Trang
Keywords: Công nghệ
Đổi mới sáng tạo
Kinh tế chia sẻ
Philippines
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 05 .- Tr.22-33
Abstract: Philippines là một trong những quốc gia có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế chia sẻ. Những yếu tố về nhân khẩu học như cơ cấu dân số trẻ, tỷ lệ tiếp cận internet cao, tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định, và mức độ thích ứng công nghệ nhanh chóng đã tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế chia sẻ ở Philippines cất cánh - mở rộng cả về quy mô và ngày càng đa dạng về lĩnh vực lẫn hình thức hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà phương thức kinh doanh mới này mang lại, kinh tế chia sẻ của Phihppines cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới công tác quản lý, quyền lợi của người sử dụng dịch vụ, bất bình đẳng gia tăng giữa các cá nhân và doanh nghiệp...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59327
ISSN: 0868-2984
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.107.249


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.