Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59332
Nhan đề: Đảng bộ tỉnh Long An lãnh đạo thực hiện công tác Tôn giáo (2003-2015)
Tác giả: Bùi, Thị Phương Hồng
Từ khoá: Đảng bộ tỉnh Long An
Lãnh đạo công tác Tôn giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 09 .- Tr.113-116
Tóm tắt: Qua các giai đoạn cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định công tác tôn giáo luôn là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác tôn giáo, Đảng bộ tỉnh Long An luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thực hiện công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt kết quả tốt hơn.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59332
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.