Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933
Nhan đề: Địa vị pháp lý của nhà giáo trong pháp luật Việt Nam hiện hành và định hướng hoàn thiện
Tác giả: Nguyễn, Văn Vân
Từ khoá: Luật nhà giáo
Chuẩn nhà giáo
Quyền của nhà giáo
Nghĩa vụ của nhà giáo
Lương nhà giáo
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.42-50
Tóm tắt: Bài viết phân tích bất cập trong các quy định pháp luật điều chỉnh địa vị pháp lý của nhà giáo, bao gồm: chuẩn nghề nghiệp; chuẩn trình độ được đào tạo; quy trình tuyển dụng, quản lý, đánh giá mức độ hoàn thành công việc, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của nhà giáo. Từ kết quả phân tích thực tiễn pháp luật, tác giả cung cấp các luận cứ để hoàn thiện quy định pháp luật về nhà giáo trong Luật Giáo dục hiện hành và các định hướng để xây dựng Luật về Nhà giáo trong tương lai.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5933
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_6.71 MBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.