Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59343
Title: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo tinh thần luật PCTN 2018
Authors: Trần, Văn Long
Keywords: Xây dựng bộ chỉ số đánh giá công tác phòng
Chống tham nhũng theo tinh thần luật PCTN 2018
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.9-11
Abstract: Có thể khẳng định, việc xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng có vai trò quan trọng, là cơ sở khoa học để đánh giá đúng đắn, khách quan công tác phòng, chống tham nhũng của các bộ, ngành, địa phương. Trong thời gian tới, cần nghiên cứu tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 về các yêu cầu, định hướng đánh giá về công tác này, kết hợp tổng kết thực tiễn để đưa ra các tiêu chí cho phù hợp.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59343
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.