Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5934
Title: Hệ giá trị của thanh niên theo lý thuyết của Schwartz
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Keywords: Hệ giá trị
Thanh niên
Lý thuyết giá trị của Schwartz
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 4 .- Tr.73-84
Abstract: Thông qua việc điều tra bằng bảng hỏi với 443 thanh niên tuổi từ 16 đến 35 tại Hà Nội, nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thanh niên hiện nay coi trọng nhất giá trị: an toàn cá nhân; sự tin cậy; công bằng, bình đẳng; sự quan tâm, chăm sóc; tự chủ trong suy nghĩ. Những yếu tố như giới tính; nghề nghiệp; khu vực sinh sống; mức sống có ảnh hưởng đến sự lựa chọn giá trị của thanh niên.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5934
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_553.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.