Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59359
Title: Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài
Authors: Bùi, Văn Hải
Keywords: Hoạt động của Hồ Chí Minh
Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.37-42
Abstract: Với những trải nghiệm và thu nhận qua quá trình hoạt động cách mạng nhiều năm ở nước ngoài, Hồ Chí Minh đã có những chỉ dẫn quan trọng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN). Vận dụng sáng tạo những quan điểm của Người, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm phát huy vai trò của NVNONN trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, trong đó cần chú ý những nội dung cơ bản như: phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN; công tác đối với NVNONN cần mang tính đồng bộ; đa dạng hóa và nâng cao hiệu quả các hình thức tập hợp, vận động NVNONN; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và của toàn dân trong công tác vận động NVNONN; chú ý phân hóa, cô lập thiểu số phản động, tranh thủ đại đa số NVNONN ủng hộ sự nghiệp đổi mới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59359
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.