Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59366
Title: Đấu tranh chống "Diễn biến hoà bình", "Tự diễn biến", "Tự chuyển hoá"
Authors: Nguyễn, Xuân Tú
Lê, Thị Hồng
Keywords: Đấu tranh chống diễn biến hòa bình
Tự diễn biến
Tự chuyển hóa
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.56-61
Abstract: Cuộc đấu tranh chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và ngăn chặn, đẩy lùi "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" diễn ra quyết liệt và phức tạp. Bài viết này nghiên cứu vấn đề nhận diện sự thay đổi âm mưu, thủ đoạn, hình thức, quy mô, tốc độ về "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong chống phá Việt Nam và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình", "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59366
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.24 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.