Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5937
Title: Nghịch lý từ các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Authors: Cao, Vũ Minh
Nguyễn, Tú Anh
Keywords: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012
Nghị định số 138/2013/NĐ-CP
Vi phạm hành chính
Xử phạt vi phạm hành chính
Giáo dục
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.58-65
Abstract: Kể từ khi được ban hành, Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã phát huy tác dụng tích cực trong việc đấu tranh, phòng chống các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục vẫn còn bất cập, chứa đựng các nghịch lý. Bài viết phân tích một số bất cập, nghịch lý trong các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đồng thời đề xuất phương hướng hoàn thiện.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5937
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.175.107.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.