Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59384
Title: Tổng quan nguồn tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam tại cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Tổng quan về nguồn tài liệu
Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.73-76
Abstract: Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, là di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc. "Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội"¹.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59384
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.