Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59384
Nhan đề: Tổng quan nguồn tài liệu về Đảng cộng sản Việt Nam tại cục lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng
Tác giả: Nguyễn, Thị Hạnh
Từ khoá: Tổng quan về nguồn tài liệu
Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.73-76
Tóm tắt: Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận quan trọng trong Phông Lưu trữ Quốc gia Việt Nam, là di sản vô cùng quý báu của Đảng và của dân tộc. "Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam là toàn bộ tài liệu lưu trữ được hình thành trong quá trình hoạt động của các tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức tiền thân của Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội; các nhân vật lịch sử, tiêu biểu của Đảng, tổ chức tiền thân của Đảng và của các tổ chức chính trị - xã hội"¹.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59384
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.78 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.