Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59392
Title: Phát triển nguồn lực: Mục tiêu vì con người của PV GAS
Keywords: Phát triển nguồn lực
Mục tiêu vì con người của PV GAS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 04 .- Tr.53-54
Abstract: Tính đến năm 2019, tổng số CBCNV tại Cơ quan điều hành, các đơn vị trực thuộc và các đơn vị thành viên của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) là 3.591 người. Với một tập thể lớn, có vùng sinh sống và lao động trải dài trong cả nước, chính sách lao động và chiến lược phát triển nguồn lực luôn là một ưu tiên quan trọng mà Ban Lãnh đạo PV GAS đặt lên hàng đầu, với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững và cũng là vì con người Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59392
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.