Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59399
Title: Một số kết quả về Phát triển kinh tế đối ngoại ở Thủ đô Hà Nội (1986-1995)
Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang
Keywords: Phát triển kinh tế đối ngoại
Thành phố Hà Nội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 10 .- Tr.98-102
Abstract: Trong tiến trình đổi mới đất nước, phát triển kinh tế đối ngoại (KTĐN) là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết để đưa kinh tế Việt Nam hòa nhập phát triển kinh tế thế giới. Đồng thời, thông qua phát triển KTĐN, nước ta nắm bắt được các cơ hội phát triển kinh tế, tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam. Ngay từ khi thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đề ra chủ trương phấn đấu đưa Thủ đô trở thành trung tâm đầu não về chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, đồng thời là trung tâm lớn về kinh tế và trung tâm giao dịch quốc tế của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59399
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.