Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939
Title: Kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946 và những kinh nghiệm tham khảo trong giai đoạn hiện nay
Authors: Vũ, Văn Nhiêm
Trương, Thị Minh Thùy
Keywords: Kiểm soát
Lập pháp
Hành pháp
Chất vấn
Bỏ phiếu tín nhiệm
Hiến pháp 1946
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 02 .- Tr.74-80
Abstract: Bài viết phân tích sự kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp trong Hiến pháp năm 1946, như: kiểm soát qua cách hình thức hình thành hành pháp, chất vấn, bỏ phiếu tín nhiệm, xét xử của lập pháp đối với hành pháp… Từ đó, chỉ ra những kinh nghiệm tham khảo trong việc hoàn thiện các quy định về kiểm soát của lập pháp đối với hành pháp ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5939
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.91 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.