Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5940
Title: Quốc triều hình luật – Mẫu mực về pháp điển hóa trong thời kỳ phong kiến Việt Nam và bài học cho công tác pháp điển hóa, hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở nước ta
Authors: Trần, Ngọc Đường
Keywords: Quốc triều Hình luật
Hoạt động lập pháp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.03-08
Abstract: Bài viết tập trung phân tích Quốc triều Hình luật (Bộ luật Hồng Đức) trên phương diện nội dung và kỹ thuật lập pháp. Bộ luật này được đánh giá là công trình pháp điển hóa đầy đủ nhất, mẫu mực nhất trong chế độ phong kiến Việt Nam mà các bộ luật sau đó đã có sự tham chiếu kế thừa. Từ sự phân tích các giá trị về kỹ thuật pháp điển hóa của bộ luật này, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thuật lập pháp ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5940
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.