Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5941
Title: Nguồn của Luật Hành chính Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Authors: Phan, Trung Hiền
Keywords: Nguồn của luật
Nguồn của luật hành chính
Luật hành chính
Hình thức pháp luật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 01 .- Tr.09-15
Abstract: Nguồn của luật hành chính Việt Nam là tập hợp tất cả những quy phạm của pháp luật có thể viện dẫn để áp dụng cho các trường hợp có sự kiện pháp lý hành chính phát sinh. Trong quản lý nhà nước có rất nhiều lĩnh vực cần điều chỉnh, cần giải quyết và áp dụng pháp luật. Chính vì vậy, hiểu rõ bản chất nguồn của luật hành chính là yêu cầu thiết yếu, đặc biệt là trong điều kiện Việt Nam chưa có một đạo luật hành chính áp dụng thống nhất và các quy phạm pháp luật hành chính vẫn còn tản mạn trong nhiều văn bản pháp luật với giá trị pháp lý khác nhau. Với mục tiêu xây dựng nền hành chính kiến tạo và phục vụ, phù hợp với thời kỳ hội nhập, bài viết trình bày một số quan điểm mới trong việc nhìn nhận các nguồn của luật hành chính và phân tích những quy phạm có điều kiện và khả năng phát huy tác dụng trong hoạt động quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5941
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.28 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.