Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425
Title: Hoạt động y tế trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường ở miền Bắc Việt Nam (1954 -1975)
Authors: Nguyễn, Thị Dung Huyền
Keywords: Hoạt động y tế
Nhà máy
Xí nghiệp
Công trường
Miền Bắc Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.13-18
Abstract: Ngay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương đẩy mạnh xây dựng và phát triển các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Do vậy, việc đảm bảo sức khoẻ của người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế đã cụ thể hóa bằng cách điều động cán bộ; chủ động thành lập các tổ chức y tế, tiến hành chăm sóc sức khỏe của người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh ở miền Bắc.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.