Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425
Nhan đề: Hoạt động y tế trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường ở miền Bắc Việt Nam (1954 -1975)
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung Huyền
Từ khoá: Hoạt động y tế
Nhà máy
Xí nghiệp
Công trường
Miền Bắc Việt Nam
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.13-18
Tóm tắt: Ngay sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chủ trương đẩy mạnh xây dựng và phát triển các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh cả về số lượng, chất lượng và quy mô. Do vậy, việc đảm bảo sức khoẻ của người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh trở thành nhiệm vụ quan trọng của ngành y tế. Thực hiện nhiệm vụ, Bộ Y tế đã cụ thể hóa bằng cách điều động cán bộ; chủ động thành lập các tổ chức y tế, tiến hành chăm sóc sức khỏe của người lao động, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp, công trường quốc doanh ở miền Bắc.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59425
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.38 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.