Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426
Nhan đề: Vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên qua tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Tác giả: Trần, Văn Phòng
Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Từ khoá: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Cán bộ
Đảng viên
Tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.19-23
Tóm tắt: "Đạo đức cách mạng" là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập nhiều tới đạo đức cách mạng, trong đó có vai trò của đạo đức cách mạng đối với người cán bộ, đảng viên: giúp người cán bộ, đảng viên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; góp phần đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân; củng cố niềm tin cách mạng, trau dồi lập trường cách mạng, thế giới quan, nhân sinh quan của người cách mạng; giúp người cán bộ, đảng viên trau dồi phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nhân sinh. Để tu dưỡng, trau dồi đạo đức cách mạng có hiệu quả, theo Hồ Chí Minh, cần không ngừng học tập lý luận Mác- Lênin với mục đích và phương pháp học tập đúng đắn; mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng trau dồi, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng trên thực tế, bằng hành động cụ thể, thiết thực.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59426
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.87.250.158


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.