Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59427
Title: Chống chủ nghĩa cá nhân trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" cái nhìn đương đại
Authors: Mạch, Quang Thắng
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Chủ nghĩa cá nhân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.24-29
Abstract: Sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, trong đó có sự cản trở của chủ nghĩa cá nhân-căn nguyên "đẻ ra trăm thứ bệnh nguy hiểm" mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự báo. Trong tác phẩm "Đạo đức cách mạng" cách đây 60 năm, Người đã nhận diện chủ nghĩa cá nhân, nêu tác hại của nó và chỉ ra cách phòng, chống. Trong điều kiện hiện nay, vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng Đảng là việc rất quan trọng và cấp thiết.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59427
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.15 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.