Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59431
Title: Đào tạo nghề đối với lao động dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay
Authors: Nguyễn, Mai Phương
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đào tạo nghề
Lao động dân tộc thiểu số
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.42-46
Abstract: Trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác đào tạo nghề là một trong những yếu tố quan trọng và cần thiết, góp phần mang lại cuộc sống ổn định, bền vững cho nhân dân. Do vậy, công tác đào tạo nghề cho lao động nói chung, trong đó có lao động vùng dân tộc thiểu số (DTTS) luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm. Bài viết nghiên cứu chủ trương, chính sách và tình hình thực hiện công tác đào tạo nghề đối với lao động vùng DTTS, những thành tựu và hạn chế, từ đó nêu lên một số kinh nghiệm nhằm nâng cao công tác đào tạo nghề đối với lao động vùng DTTS ở nước ta trong thời gian tới.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59431
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.6 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.