Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59434
Title: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga đối với công cuộc đổi mới ở Viêt Nam hiện nay
Authors: Phạm, Quang Minh
Trần, Bách Hiếu
Keywords: Cách mạng Tháng Mười Nga
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.53-57
Abstract: Ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1925 theo Công lịch), giai cấp công nhân Nga và nhân dân lao động Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin đã tiến hành cuộc cách mạng vô sản làm "Rung chuyển thế giới". Đây là một trong những cuộc cách mạng có ý nghĩa vĩ đại nhất, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc cách mạng ấy ngay lập tức đã được triệu triệu người lao động cần lao trên thế giới, trong đó có Việt Nam đồng tình, hưởng ứng. Những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn hiện tồn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59434
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.