Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59434
Nhan đề: Ảnh hưởng của Cách mạng tháng mười Nga đối với công cuộc đổi mới ở Viêt Nam hiện nay
Tác giả: Phạm, Quang Minh
Trần, Bách Hiếu
Từ khoá: Cách mạng Tháng Mười Nga
Công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.53-57
Tóm tắt: Ngày 25-10-1917 (tức ngày 7-11-1925 theo Công lịch), giai cấp công nhân Nga và nhân dân lao động Nga, dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin đã tiến hành cuộc cách mạng vô sản làm "Rung chuyển thế giới". Đây là một trong những cuộc cách mạng có ý nghĩa vĩ đại nhất, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển của xã hội loài người, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới. Cuộc cách mạng ấy ngay lập tức đã được triệu triệu người lao động cần lao trên thế giới, trong đó có Việt Nam đồng tình, hưởng ứng. Những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn hiện tồn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59434
ISSN: 0936-8477
Bộ sưu tập: Lịch sử Đảng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.49 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.