Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59435
Title: Đống chí Lương Khánh Thiện với giai cấp công nhân và phong trào công nhân Việt Nam
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Trần, Cao Nguyên
Keywords: Đồng chí Lương Khánh Thiện
Giai cấp công nhân
Phong trào công nhân
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.58-62
Abstract: Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Khánh Thiện, từ rất sớm đã gắn bó với giai cấp công nhân. Được tôi luyện, trưởng thành trong phong trào công nhân, có nhiều sáng tạo trong tổ chức, lãnh đạo công nhân đấu tranh, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên mọi cương vị công tác, đồng chí Lương Khánh Thiện ngời sáng một tấm gương cộng sản kiên cường, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của giai cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59435
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.45 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.