Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59438
Title: Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển các tư tưởng lập hiến tiến bộ trong xây dựng hiến pháp kiểu mới ở Việt Nam
Authors: Lê, Thị Hằng
Keywords: Hồ Chí Minh
Hiến pháp
Dân chủ
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.63-66
Abstract: Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc về xây dựng hiến pháp kiểu mới ở Việt Nam. Đó là sự lựa chọn mô hình "Hiến pháp dân chủ" với cốt lõi là xác lập chủ quyền nhân dân và thể chế Nhà nước Dân chủ Cộng hòa (DCCH). Tư tưởng của Người về xây dựng hiến pháp kiểu mới không chỉ bao hàm sự kết hợp các giá trị truyền thống và hiện đại trong lập pháp-lập hiến của dân tộc và nhân loại, mà còn là sự chắt lọc, kế thừa và bổ sung, phát triển những tư tưởng lập hiến tiến bộ nhát trển thế giới vào xây dựng hiến pháp trong điều kiện cụ thể Việt Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59438
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.7 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.