Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5944
Title: Vai trò của nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế
Authors: Đinh, Nguyễn An
Keywords: Nhà nước
Vai trò nhà nước
Hội nhập kinh tế quốc tế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.3-10
Abstract: Nhà nước giữ vị trí trung tâm trong đời sống xã hội, chi phối mọi quá trình phát triển của một quốc gia, dân tộc. Vai trò to lớn đó được thể hiện thông qua sứ mệnh, chức năng và nhiệm vụ mà nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm phải gánh vác trước xã hội. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà cơ hội và thách thức tồn tại song hành, đan xen, tác động qua lại, chuyển hóa lẫn nhau thì vai trò của Nhà nước càng trở nên quan trọng; thậm chí quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình này, nhất là với những nước đang phát triển như chúng ta. Bài viết tập trung phân tích nội dung vai trò của Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5944
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_506.44 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.