Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59443
Title: Về đấu tranh giải quyết vấn đề Fulro trên địa bàn Tây Nguyên trước năm 1975
Authors: Ngô, Minh Hiệp
Nguyễn, Thanh Hải
Keywords: Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam
FULRO
Trước năm 1975
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 11 .- Tr.78-83
Abstract: Cuộc đấu tranh chống FUIRO trên địa bàn Tây Nguyên là một vấn đề phức tạp, đặc biệt khi các thế lực thù địch trực tiếp can dự vào. Nghiên cứu cuộc đấu tranh giải quyết vấn đề chống FULRO là một việc làm cần thiết, qua đó để rút ra những bài học thiết thực có thể vận dụng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59443
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.14 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.