Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59476
Title: Công tác đánh giá cán bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Authors: Nguyễn, Thị Kim Dung
Keywords: Hồ Chí Minh
Cán bộ
Đánh giá cán bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.20-24
Abstract: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Công tác cán bộ là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng. Đánh giá cán bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, có đánh giá đúng mới biết cán bộ tốt, cán bộ kém, mới biết cán bộ có tài, có đức, từ đó mới có thể bố trí, sử dụng đúng cán bộ, hạn chế được những thiếu sót, sai lầm trong công tác cán bộ. Trong công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng hết sức chú trọng công tác cán bộ, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, xây dựng các giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59476
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.212.116


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.