Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59484
Title: Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số hiện nay
Authors: Nguyễn, Danh Tiên
Đỗ, Thị Phương Điệp
Keywords: Chủ trương của Đảng
Đào tạo
Bồi dưỡng
Cán bộ người dân tộc thiểu số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.42-46
Abstract: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là một trong những nội dung trọng yếu trong chính sách dân tộc của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đào tạo cán bộ là người DTTS nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ người DTTS, đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và chấn hưng đất nước, thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, từng bước đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và xây dựng nông thôn mới tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59484
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.