Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59499
Title: Vài nét về Đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ Đảng viên (2010 - 2015)
Authors: Nguyễn, Thị Quý
Keywords: Quan điểm
Chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xây dựng đội ngũ đảng viên
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 12 .- Tr.91-94
Abstract: Đẩy mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được Đảng xác định là nhiệm vụ then chốt hiện nay. Công tác phát triển đảng viên được Đảng đặc biệt chú trọng, đáp ứng yêu cầu cấp bách, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Nhìn lại những năm 2010-2015 với dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới toàn diện và đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, đã đưa đất nước bước sang thời kỳ mới, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Trong giai đoạn này, chủ chương, quan điểm chỉ đạo của Đảng và kết quả bước đầu về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được thực tiễn chứng minh là đúng đắn và mang lại hiệu quả cao.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59499
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.116.201


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.