Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59510
Title: Một số giá trị của nền giáo dục Phần Lan và những gợi mở tham khảo cho Việt Nam
Authors: Hồ, Thị Nhâm
Keywords: Giá trị
Giáo dục
Phần Lan
Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu;Số 05 .- Tr.58-66
Abstract: Phần Lan nổi tiếng thế giới về giáo dục, những thành tựu giáo dục của Phần Lan luôn được đánh giá cao, đặc biệt là ở tinh thần dân chủ, bình đẳng, khai phóng trong giáo dục. Bài viết này trên cơ sở phân tích những giá trị tiêu biểu của nền giáo dục Phần Lan rút ra những giá trị tham khảo cho việc đổi mới giáo dục ở Việt Nam hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59510
ISSN: 0868-3581
Appears in Collections:Nghiên cứu Châu Âu

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
470.05 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.