Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59530
Title: Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm đạo đức cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay
Authors: Nguyễn, Xuân Thắng
Keywords: Hồ Chí Minh
Đạo đức cách mạng
Xây dựng Đảng
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.7-12
Abstract: Cách đây 60 năm (12/1958 -12/2018), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm Đạo đức cách mạng, chỉ rõ: "Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"¹. "Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người"² . Tác phẩm của Người mang giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Ngày 21-12-2018, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học "60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng: Giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay". Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có bài phát biểu quan trọng tại Hội thảo. Tạp chí Lịch sử Đảng trân trọng giới thiệu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59530
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.19 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.