Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59541
Title: Quan hệ với các nước lớn những năm đầu thế kỷ XXI Chủ trương, nguyên tắc và định hướng
Authors: Hoàng, Hải Hà
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Quan hệ với các nước lớn
Đầu thế kỷ XXI
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 01 .- Tr.56-62
Abstract: Tình hình thế giới hiện nay đặt ra những thời cơ và thách thức cho các nước nhỏ trong xây dựng và phát triển quan hệ bình đẳng, cùng có lợi với các nước lớn. Đảng và Nhà nước Việt Nam đã dần có cách nhìn nhận mới về vị trí và vai trò của các nước lớn trong bàn cờ chính trị khu vực cũng như quan hệ đối ngoại của Việt Nam. Từ đó, quan điểm đẩy mạnh và đa dạng hóa quan hệ hợp tác với các nước lớn đã dần được định hình và được xác định là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Bài viết góp phần làm rõ thêm quan điểm, chủ trương, nguyên tắc và định hướng của Đảng và Nhà nước trong xây dựng quan hệ với các nước lớn thời kỳ hội nhập quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59541
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.92 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.8.7


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.