Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5956
Title: Đấu tranh phê phán quan điểm sai trái - một nghệ thuật của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác
Authors: Nguyễn, Đình Bắc
Keywords: C.Mác
Ph. Ăngghen
Chủ nghĩa Mác
Phê phán quan điểm sai trái
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.28-35
Abstract: Sự ra đời của chủ nghĩa Mác là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, với sự tác động của hệ thống các động lực và sự chi phối bởi các quy luật nhất định. Trong đó, đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, phản diện đã trở thành một trong những “nghệ thuật” của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác trong quá trình hình thành, phát triển học thuyết khoa học và cách mạng này. Vì vậy, nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản trên đây luôn có ý nghĩa lý luận sâu sắc và giá trị thực tiễn to lớn, nhất là trong điều kiện hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5956
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_564.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.