Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5957
Title: Xây dựng đạo đức công vụ trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần, Viết Quang
Trương, Thị Phương Thảo
Keywords: Công chức
Công vụ
Đạo đức công vụ
Kinh tế thị trường
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.36-42
Abstract: Cùng với năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức là yếu tố cơ bản, cần thiết của người cán bộ, công chức nhằm thực thi công vụ một cách có chất lượng, hiệu quả. Tuy nhiên, quá trình chuyển từ nền kinh tế theo mô hình kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường đã tác động mạnh mẽ, sâu sắc đến đạo đức của cán bộ, công chức. Vì vậy, cần nhận thức, đánh giá đúng sự tác động của kinh tế thị trường đến đạo đức công vụ, từ đó luận giải một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5957
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_424.63 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.