Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5958
Title: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới tiến bộ xã hội
Authors: Đặng, Quang Định
Keywords: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
Tiến bộ xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.43-50
Abstract: Bài viết đã đưa ra những nghiên cứu bước đầu về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phân tích những quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lên Nin về tiến bộ xã hội, những dự đoán của C.Mác về vai trò của khoa học đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất - tiêu chuẩn cơ bản đánh giá tiến bộ xã hội. Qua đó, bài viết khẳng định, dưới tác động của khoa học công nghệ, thế giới ngày nay có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ. Khoa học công nghệ góp phần xây dựng một thế giới ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức tính hai mặt của vấn đề này để có sự điều chỉnh nhận thức và ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người, vì tiến bộ xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5958
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_479.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.81.89.248


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.