Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5958
Nhan đề: Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tác động của nó tới tiến bộ xã hội
Tác giả: Đặng, Quang Định
Từ khoá: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
Tiến bộ xã hội
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.43-50
Tóm tắt: Bài viết đã đưa ra những nghiên cứu bước đầu về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và phân tích những quan điểm của các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lên Nin về tiến bộ xã hội, những dự đoán của C.Mác về vai trò của khoa học đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất - tiêu chuẩn cơ bản đánh giá tiến bộ xã hội. Qua đó, bài viết khẳng định, dưới tác động của khoa học công nghệ, thế giới ngày nay có nhiều thay đổi theo hướng tích cực, tiến bộ. Khoa học công nghệ góp phần xây dựng một thế giới ngày càng văn minh, hiện đại. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức tính hai mặt của vấn đề này để có sự điều chỉnh nhận thức và ứng dụng khoa học công nghệ hướng đến phục vụ tốt hơn cho cuộc sống của con người, vì tiến bộ xã hội.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5958
ISSN: 0866-7632
Bộ sưu tập: Triết học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_479.11 kBAdobe PDFXem
Your IP: 34.207.247.69


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.