Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5960
Title: Tính đa dạng, phong phú trong tư tưởng Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
Authors: Phạm, Đào Thịnh
Keywords: Lịch sử tư tưởng Việt Nam
Tính đa dạng
Phong phú
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.51-58
Abstract: Cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, bối cảnh lịch sử của Việt Nam hết sức phức tạp. Tư tưởng Việt Nam cũng được phân phái khá đa dạng và phong phú: Canh tân - thủ cựu, chủ chiến - chủ hòa, tư tưởng Cần vương, tư tưởng dân chủ tư sản, bạo động - hòa bình, chính thể quân chủ lập hiến, chính thể cộng hòa, tư tưởng vô sản, v.v.. Tính đa dạng, phong phú ấy cho thấy tinh thần sáng tạo của dân tộc trước những biến đổi của thời đại, đem lại cho chúng ta những bài học giá trị đối với giai đoạn hội nhập quốc tế của Việt Nam hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5960
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_492.33 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.97.214


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.