Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59609
Title: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế nông nghiệp (1986 - 2018) từ chủ trương đến thực tiễn
Authors: Đặng, Kim Oanh
Keywords: Khoa học và công nghệ
Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.47-55
Abstract: Trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, khoa học và công nghệ là một trong những yếu tố quyết định tạo nên lợi thế cạnh tranh, đảm bảo sự tăng trưởng cao, phát triển nhanh. Thời kỳ đổi mới, đặc biệt thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã ngày càng chú trọng đến phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực, trong đó có phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và đã đạt được những thành quả quan trọng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59609
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.186.30


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.