Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5961
Title: Bàn về quá trình hình thành và phát triển quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác
Authors: Cao, Tiên Cúc
Keywords: Chủ nghĩa Mác
Quan điểm triết học ngôn ngữ
Quan điểm ngôn ngữ dân tộc
Ngôn ngữ học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.59-67
Abstract: Trong bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị bàn tròn về chủ đề “Công tác khoa học xã hội triết học” được tổ chức tại Bắc Kinh ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhấn mạnh đến việc cần thiết phải tiếp tục duy trì vai trò chỉ đạo của chủ nghĩa Mác trên lĩnh vực khoa học xã hội triết học ở Trung Quốc. Hiện nay, ở Trung Quốc, việc nghiên cứu quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác nằm trong mục tiêu đỏ của chương trình, song hiện chưa có nhiều công trình bàn về chủ đề này. Trong bài viết này, trên cơ sở những nghiên cứu mang tính tổng thuật về quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác, hơn nữa đứng từ nhiều phương diện của các môn khoa học như triết học, chính trị học, dân tộc học, xã hội học, ngôn ngữ học,... để nghiên cứu quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác, tác giả bài viết góp phần làm sáng tỏ quá trình hình thành và phát triển quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác cũng như các trào lưu khác nhau về vấn đề này. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra rằng việc nghiên cứu quan điểm ngôn ngữ của chủ nghĩa Mác có thể kết hợp với hướng nghiên cứu các vấn đề đương đại có liên quan.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5961
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_572.59 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.