Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5962
Title: Khoan dung Hồ Chí Minh- cơ sở để thực hiện chiến lược đoàn kết của cách mạng Việt Nam
Authors: Đỗ, Duy Tú
Keywords: Hồ Chí Minh
Khoan dung
Đoàn kết
Dân tộc Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Triết học;Số 4 .- Tr.68-73
Abstract: Với bản tính thiện và nhu cầu chung sống hòa bình, mọi con người đều cần biết khoan dung nhưng để khoan dung trở thành đức khoan dung, tức là thuộc tính tất yếu và nguyên tắc hành dộng, con người phải thực sự có một tầm cao văn hóa. Là biểu tượng của đức khoan dung cao cả, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thành công trong việc thực hiện chiến lược đoàn kết - cội nguồn sức mạnh to lớn của cách mạng Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/5962
ISSN: 0866-7632
Appears in Collections:Triết học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_365.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.