Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59633
Title: Một số kết quả về phát triển công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên (2006 - 2018)
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Phát triển công nghiệp
Tỉnh Thái Nguyên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.109-113
Abstract: Trải qua hai nhiệm kỳ Đại hội XVII và XVIII, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX, chủ trương xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên là lựa chọn đầu tư có trọng điểm vào một số ngành công nghệ cao, quyết liệt cải cách hành chính... huy động tối đa nguồn lực nhằm đẩy nhanh quá trình CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng xây dựng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển hiện đại, bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59633
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.