Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59635
Title: Phát triển du lịch ở tỉnh Lâm Đồng (2006 - 2018) Chủ trương và một số kết quả
Authors: Trần, Văn Thịnh
Keywords: Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng
Du lịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lịch sử Đảng;Số 02 .- Tr.114-116
Abstract: Lâm Đồng là tỉnh có tiềm năng phát triển du lịch, những năm 2006-2018, Đảng bộ Lâm Đồng có nhiều chủ trương định hướng cho du lịch phát triển. Quán triệt các chủ trương của Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã đầu tư hạ tầng cơ sở, tạo cơ chế, chính sách thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch Lâm Đồng thành ngành kinh tế động lực của tỉnh.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/59635
ISSN: 0936-8477
Appears in Collections:Lịch sử Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDF
Your IP: 3.92.28.52


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.